واحدهای خودرویی به بیرون شهر منتقل می شود
واحدهای خودرویی به بیرون شهر منتقل می شود
سبحانی اظهار داشت: مراحل احداث شهرک های صنوف و خدمات خودرویی به خوبی پیش می رود و واحدهای خدمات خودرویی و صنوف مزاحم باید هرچه زودتر به این شهرک ها منتقل شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر قم ، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائران شورای اسلامی شهر قم در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون اخطاردهی به صنوف مزاحم توسط شهردارهای مناطق هشتگانه آغاز شده ولی به طور طبیعی این کسبه به دلیل از دست دادن مشتری های خود، در برابر این نقل مکان، مقاومت نشان می دهند. مراحل ساخت بسیاری از سازه های این شهرک به اتمام رسیده و حدود ۲۰۰ میلیارد ریال نیز توسط هیات امنای آهن فروشان هزینه شده است.