آقای مجید اخوان به عنوان عضو جانشین سوگند یاد کرده است
آقای مجید اخوان به عنوان عضو جانشین سوگند یاد کرده است
دکتراسلامی با اشاره به برداشت نادرست برخی رسانه ها از مراسم تحلیف جناب آقای مجید اخوان در چهلمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم، اظهار داشت: آقای مجید اخوان به عنوان عضو جانشین و نه عضو جایگزین، با حضور در چهلمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم سوگند یاد کرده است.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، دکتر حسین اسلامی رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم، با اشاره خبر منتشر شده در رسانه ها در خصوص جایگزینی عضو علی البدل شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: خبر مربوط به جایگزینی عضو علی البدل شورای اسلامی شهر قم نادرست تنظیم شده است، آقای مجید اخوان به عنوان عضو جانشین و نه عضو جایگزین، سوگند یاد کرده است.

وی ادامه داد: مطابق با تبصره ذیل ماده ۷ قانون شوراها، عضوی که به هر دلیلی به مدت دو ماه غیبت داشته باشد، تا تعیین تکلیف وضعیت او که نباید از شش ماه تجاوز کند، عضو جانشین (علی البدل) به جای او انجام وظیفه می کند.

وی افزود: پس از بررسی وضعیت غیبت عضو غایب، تنها در صورتی که غیبت وی غیر موجه تشخیص داده شود، عضویت عضو جانشین به عضویت دائم تبدیل خواهد شد.