ضرورت تقویت انگیزه‌های نوسازی در بافت پیرامونی حرم مطهر
ضرورت تقویت انگیزه‌های نوسازی در بافت پیرامونی حرم مطهر
محرری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر گفت: فرآیند صدور مجوز خانه مسافر باید هدفمند باشد، با توسعه این مجوزه ها، دیگر مالکین انگیزه‌ای برای توسعه و نوسازی در بافت فرسوده نخواهند داشت و حتی ساخت مهمان‌پذیر و خانه مسافر رسمی از بین می‌رود.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر مقدس قم، محسن محرری در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم که با موضوع ساماندهی خانه مسافرها تشکیل شد، فرایند صدور مجوز برای خانه مسافر بدون پیوست مناسب را عامل عدم توسعه بافت فرسوده برشمرد و افزود: با عدم تغییر وضعیت موجود، دیگر انگیزه‌ای برای توسعه و نوسازی در بافت فرسوده نبوده و شاهد عدم توسعه بافت فرسوده خواهیم بود و حتی ساخت مهمان‌پذیر و خانه مسافر رسمی از بین می‌رود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: باید با تعریف بسته‌های تشویقی کمک به ساخت مهمان‌پذیری‌های رسمی و نه توسعه خانه مسافرها کنیم که البته نیاز به همکاری اداره کل راه و شهرسازی نیز دارد، به‌طور مثال در پهنه‌ای با ۲۰۰ متر فاصله با حرم مطهر ظرفیت ساخت مهمان‌پذیر با حداقل اعتبار وجود دارد.

وی مشخص شدن سقف مجوزهای خانه مسافرها را لازم خواند و گفت: تا یک عدد مشخصی باید مجوز خانه مسافر صادر شود و رویکرد شورا و شهرداری به سمت صدور خانه مسافرهای نوساخته شده و در مسیرهای پیرامونی حرم مطهر(س) باشد.