تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری قم و سازمان های تابعه
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ شهرداری قم و سازمان های تابعه
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شد.

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ از لینک های زیر قابل دریافت می باشد:

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۴۰۲

دانلود

تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۲

دانلود

تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان اتوبوسرانی در سال ۱۴۰۲

دانلود

تعرفه عوارض و بهای خدمات سازمان آتش نشانی در سال ۱۴۰۲

دانلود

تعرفه عوارض بهای خدمات سازمان تاکسیرانی در سال ۱۴۰۲

دانلود