اعطای گواهینامه دوره مکالمه آموزش عربی و فرهنگ شهروندی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم