اولین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم در سال1398 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم