اولین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم در سال1398 | شورای اسلامی شهر مقدس قم