اولین جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم در سال۱۳۹۸ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم