بازدید اعضاء شورای اسلامی شهر و مدیران شهری قم از ستاد تسهیلات و خدمات سفر شهرداری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم