بازدید اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم از مرکز مانیتورینگ راهور ناجا - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم