بازدید اعضای شورای اسلامی شهرمقدس قم از بتن ریزی پروژه تقاطع غیرهمسطح ولیعصر(عج) - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم