بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از ایستگاه های آتش نشانی سطح شهر - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم