بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از ایستگاه های آتش نشانی سطح شهر | شورای اسلامی شهر مقدس قم