بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از سازمان توسعه و عمران شهرداری قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم