بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از سازمان توسعه و عمران شهرداری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم