بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از ستادهای تسهیلات زائرین-نوروز1398 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم