بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از ستادهای تسهیلات زائرین-نوروز۱۳۹۸ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم