بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از ستادهای تسهیلات زائرین-نوروز1398 | شورای اسلامی شهر مقدس قم