بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از قرارگاه مردمی اربعین استان قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم