بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از مرکز تحقیقات، آموزش و تولید گلها و گیاهان زینتی شهرداری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم