بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از مرکز پژوهش شهرداری قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم