بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از پروژه های منطقه شش شهرداری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم