بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم از ستادهای نوروزی شهرداری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم