بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم از آخرین وضعیت آماده سازی مترو قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم