بازدید اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم از مواکب مردمی اربعین - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم