بازدید اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل از پروژه های اجرایی منطقه دو قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم