بازدید اعضای کمیسیون فرهنگی از فرهنگسراهای سطح شهر قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم