بازدید رئیس شورای شهر قم از مناطق سه و شش شهرداری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم