بازدید رئیس شورای شهر قم از مناطق سه و شش شهرداری قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم