بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی از اقدامات سازمان فرهنگی شهرداری قم-نوروز۱۳۹۸ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم