بازدید رئیس کمیسیون فرهنگی از اقدامات سازمان فرهنگی شهرداری قم-نوروز1398 | شورای اسلامی شهر مقدس قم