بازدید روسای شوراهای اسلامی سراسر کشور از پروژه‌های شهری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم