بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از سامانه 137 شهرداری قم/مهرماه1397 - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم