بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از سامانه 137 شهرداری قم/مهرماه1397 | شورای اسلامی شهر مقدس قم