بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از سامانه ۱۳۷ شهرداری قم/مهرماه۱۳۹۷ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم