بازدید میدانی رئیس کمیسیون عمران و حمل نقل از پروژه های عمرانی منطقه ۳ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم