بازید اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم از مرکز توانبخشی، مراقبتی رضوی - آذر ۱۴۰۲ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم