تقدیر از خادمان و کادر درمانی خط مقدم مبارزه با کرونا در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم