جلسه فوق العاده کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم و بررسی مشکلات ناشی از آب گرفتگی مناطق - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم