جلسه فوق العاده کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم و بررسی حادثه فرونشست زمین در میدان کشاورز | شورای اسلامی شهر مقدس قم