جلسه فوق العاده کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر قم و بررسی حادثه فرونشست زمین در میدان کشاورز - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم