حضور اعضای شورای اسلامی شهر قم در مرکز هوشمند کنترل ترافیک شهرداری قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم