حضور اعضای شورای اسلامی شهر قم در مرکز هوشمند کنترل ترافیک شهرداری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم