حضور اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم در منزل شهید مدافع امنیت؛ شهید مهدی زاهدلویی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم