حضور رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم در سلسله نشست های مطالبه گری، معاونت گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی پردیس فارابی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم