دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با رئیس کل دادگستری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم