دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با دادستان محترم شهرستان قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم