دیدار اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم با دادستان محترم شهرستان قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم