دیدار اعضای کمیسیون حمل و نقل شورای شهر قم با مدیر کل راه آهن قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم