دیدار نوروزی اعضای شورای اسلامی شهر قم از سازمان ها و مناطق شهرداری قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم