نشست خبری رئیس و روسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر مقدس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم