نشست خبری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهرقم-آذر1398 | شورای اسلامی شهر مقدس قم