نواختن زنگ روز قم در دبیرستان ماندگار امام صادق با حضور اعضای شورای شهرقم | شورای اسلامی شهر مقدس قم