نواختن زنگ روز قم در دبیرستان ماندگار امام صادق با حضور اعضای شورای شهرقم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم