هفتادوهشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهرقم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم