همکاری و بهره گیری از تجربیات مدیریت شهری یزد در بافت تاریخی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم