یکصد و چهل و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهرمقدس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم