اولین جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهرقم-فروردین 1398 | شورای اسلامی شهر مقدس قم