اولین جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهرقم-فروردین ۱۳۹۸ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
اولین جلسه کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهرقم-فروردین ۱۳۹۸