تخفیف ۴۰ درصدی عوارض شهرداری قم در طرح نهضت ملی مسکن - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم