تکمیل پروژه های نیمه تمام شهری، اولویت شورای ششم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم