نماهنگ | نتیجه محاسبه آمریکایی - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
نماهنگ | نتیجه محاسبه آمریکایی

حضرت آیت الله خامنه ای: در دهم دی ماه سال ۵۶، رئیس جمهور آمریکا آمد در تهران و یک نطق غرّائی کرد در تمجید اغراق آمیز و دروغین از محمّدرضا. در این نطق غرّاء گفت «ایران جزیره ی ثبات است»؛ یعنی چه؟ یعنی خیال آمریکا از ایرانِ وابسته و مسئولان نوکرمَآب ایران آسوده است؛ اینجا جزیره ی ثبات است -این مال دهم دی ماه است- دَه روز نشده بود که قضیّه ی قم اتّفاق افتاد و نوزدهم دی ماه مردم قم قیام کردند، حرکت کردند، با جان خود، با تن خود علیه آن رژیم ظالم و وابسته و فاسد به میدان آمدند.