گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر قم از یکصدو هفتاد و دومین جلسه رسمی و علنی شهر مقدس قم - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر قم از یکصدو هفتاد و دومین جلسه رسمی و علنی شهر مقدس قم