گزارش عملکرد کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم-تیر ۱۳۹۹ - شورای اسلامی شهر مقدس قم | شورای اسلامی شهر مقدس قم
گزارش عملکرد کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم-تیر ۱۳۹۹