گزارش عملکرد کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم-خرداد1399 | شورای اسلامی شهر مقدس قم